What is SPORE?

Project SPORE is developed to address issue of wellness of probation officers in Europe recognizing that effectiveness of probation work is closely related to staff capacity and personal suitability for the complex work they do. The project meets the need to recognize the examples of good practice in probation agencies, to strengthen the resources and support mechanisms of the institutions to keep the resilience and wellness of employees and avert burnout, stress and trauma. Project activities are designed to promote the mutual cooperation and share experience for developing and sustaining probation officers resilience in Europe.

Project SPORE is developed to address issue of wellness of probation officers in Europe recognizing that effectiveness of probation work is closely related to staff capacity and personal suitability for the complex work they do. The project meets the need to recognize the examples of good practice in probation agencies, to strengthen the resources and support mechanisms of the institutions to keep the resilience and wellness of employees and avert burnout, stress and trauma. Project activities are designed to promote the mutual cooperation and share experience for developing and sustaining probation officers resilience in Europe.

Results:
- Increased knowledge on resilience recognition and significance in probation, its impact on the probation work;
- Increased knowledge on resilience practice assessment and identification of risk factors;
- Different approaches catalogued and promising approaches identified in order to develop and sustain resilience, while averting the negative outcomes in probation in Europe;
- Improved cooperation, communication and learning within different EU member states in the field of sustaining staff resilience;
- Strengthened capacity of probation agencies in sustaining and promoting the quality of staff resilience support tools;
- Contribution to the Specific Programme Criminal Justice 2007-2013, namely - improving mutual knowledge and exchanging best practice.

Outputs:
- Research reports from local studies in four European countries on staff resilience and the factors influencing it;
- Methodology as a tool for the evaluation of staff resilience in probation agencies;
- Summary – final report on staff resilience and the factors influencing it with identified promising approaches providing development and sustainability of resilience while averting the negative outcomes in probation in Europe;
- Transnational conference and focus group discussions ;
- Problem-solving models for averting negative outcome – pilot schemes / action plans in each partner country;
- Project web page and publications / articles in relevant websites and newsletters.

Project Leader
State Probation Service of Latvia

Project co-beneficiaries:
- Viru Prison (Estonia)
- CEP, European Probation Network (Netherlands)
- Avans Universtity (Netherlands)
- University of York (United Kingdom)
- Fund IGA (Bulgaria)

 

Kas ir SPORE?

Projekts SPORE ir izstrādāts un vērsts uz to, lai risinātu jautājumu par probācijas darbinieku labizjūtu Eiropā, atzīstot, ka probācijas darba efektivitāte ir cieši saistīta ar personāla zināšanām, profesionalitāti, un personisko piemērotību viņu sarežģītajam darbam. Projekts vērsts uz nepieciešamību atzīt probācijas aģentūru labo praksi, stiprināt iestāžu resursus un atbalsta mehānismus, lai saglabātu darbinieku darbspējas, veselību, novērstu izdegšanu, stresu un traumas. Projekta aktivitātes paredz veicināt savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu, lai attīstītu un saglabātu Eiropas probācijas darbinieku darbspējas.

Projekts SPORE ir izstrādāts un vērsts uz to, lai risinātu jautājumu par probācijas darbinieku labizjūtu Eiropā, atzīstot, ka probācijas darba efektivitāte ir cieši saistīta ar personāla zināšanām, profesionalitāti, un personisko piemērotību viņu sarežģītajam darbam.

Projekts vērsts uz nepieciešamību atzīt probācijas aģentūru labo praksi, stiprināt iestāžu resursus un atbalsta mehānismus, lai saglabātu darbinieku darbspējas, veselību, novērstu izdegšanu, stresu un traumas.

Projekta aktivitātes paredz veicināt savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu, lai attīstītu un saglabātu Eiropas probācijas darbinieku darbspējas.

Rezultāti:

- padziļinātas zināšanas par darbspēju saglabāšanu un nozīmi probācijā, to ietekmi uz probācijas darbu;

- padziļinātas zināšanas par darbspēju novērtējumu un riska faktoru identificēšanu;

- atšķirīgu pieeju kataloga veidošana un perspektīvu pieeju noteikšana, lai attīstītu un saglabātu probācijas darbinieku darbspējas, vienlaikus novēršot negatīvos rezultātus probācijas iestādēs Eiropā;

- uzlabota sadarbība, komunikācija un mācības dažādās ES dalībvalstīs darbinieku darbspēju uzturēšanas jomā;

- stiprināta probācijas dienestu spēja uzturēt un veicināt darbinieku darbspēju atbalsta instrumentu kvalitāti;

- ieguldījums īpašajā programmā Krimināltiesības 2007-2013, proti, papildinātas zināšanas un uzlabota savstarpējās labākās prakses pieredzes apmaiņu.

Iznākumi:

- četru Eiropas valstu vietējo pētījumu izpētes ziņojumi par darbinieku darbspējām un tās ietekmējošiem faktoriem;

- izstrādāta metodika kā instruments, lai noteiktu probācijas aģentūru personāla darbspējas;

- kopsavilkums - nobeiguma ziņojums par darbinieku darbspējām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī perspektīvākajām pieejām, kas nodrošina darbspēju ilgtspēju, vienlaikus novēršot negatīvās sekas probācijas institūcijās Eiropā;

- starptautiska konference un fokusa grupu diskusijas;

- problēmu risināšanas modeļi negatīvo iznākumu novēršanai - izmēģinājuma programmas un rīcības plāni katrā partnervalstī;

- projekta mājas lapa un publikācijas/ raksti attiecīgajās tīmekļa vietnēs un informatīvie izdevumi. Projekta vadītājs Latvijas Valsts probācijas dienests

Projekta partneri:

- Viru cietums (Igaunija)

- CEP, Eiropas probācijas organizācija (Nīderlande)

- Avansas Universitāte (Nīderlande)

- Jorkas Universitāte (Apvienotā Karaliste)

- IGA fonds (Bulgārija)

Read more
Less
What is SPORE?